عاشقانه های غزل بارونی

رو سر بنه به بالین ... تنها مرا رها کن